จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ไขมัน กำจัดกลิ่นเน่าเสีย กลิ่นเหม็น กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ

News

จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ไขมัน กำจัดกลิ่นเน่าเสีย กลิ่นเหม็น กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ขึ้นชื่อว่ากลิ่นย่อมมีความหมายสำหรับประสาทสำหรับผัสของมนุษย์ เรารับรู้กลิ่นต่างๆผ่านอวัยวะที่ชื่อว่าจมูก ขอแยกกลิ่นแบบทั่วๆไปเป็น 2 ลักษณะคือ

1 ) กลิ่นพึงประสงค์ ซึ่งกลิ่นประเภทนี้คนทั่วไปสามารถยอมรับสูดดมได้ เช่น กลิ่นน้ำหอม กลิ่นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่กลิ่นหอมมนุษย์ชอบดม จึงได้จัดกลิ่นเหล่านี้อยู่ในประเภทกลิ่นที่พึงประสงค์

2 ) กลิ่นไม่พึงประสงค์ ซึ่งกลิ่นประเภทนี้มีทั้งประเภทที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและเกิดขึ้นจากการกระทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์และสัตว์อื่นๆที่ไม่ใช่มนุษย์

2.1 ประเภทกลิ่นที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เช่นกลิ่นโคลน กลิ่นเน่าเสียของซากพืชซากสัตว์ และกลิ่นอื่นๆที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

2.2 ประเภทกลิ่นที่เกิดขึ้นโดยมาจากผลงานของมนุษย์เองและสัตว์ประเภทอื่นๆอีกหลายชนิด จากฝีมือของมนุษย์เป็นผู้กระทำให้เกิดกลิ่น เช่น กลิ่นน้ำเน่าเสียจากบ้านเรือน กลิ่นส้วม กลิ่นถังขยะ ฯลฯ ส่วนกลิ่นที่มาจากสัตว์อื่นๆที่ไม่ใช่มนุษย์ เช่น กลิ่นมูลสัตว์ตามฟาร์มสัตว์เลี้ยง กลิ่นซากสัตว์ เป็นต้น ซึ่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะมาจากส่วนใดๆก็ตามก็ไม่เป็นที่พึงชอบใจของใครทั้งสิ้น เป็นที่รังเกียจเดียดฉัน ไม่มีใครที่ต้องการเข้าใกล้ กรณีที่ต้องอยู่กับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นานๆอาจก่อให้เกิดความเครียดหรือทำร้ายจิตใจได้ เพราะกลิ่นมันจะล่องลอยไปตามอากาศอย่างต่อเนื่องและไปทุกซอกทุกมุม ผู้คนส่วนมากเมื่อเผชิญกับกลิ่นไม่พึงประสงค์จะใช้สารเคมีบำบัดหรือกำจัดกลิ่นนั้นๆให้หายไป ซึ่งในบางกรณีก็หาย แต่บางกรณีกลิ่นก็ไม่หาย ซึ่งอาจจะเป็นการแก้ไขกลิ่นไม่ถูกจุด

การแก้ไขกลิ่นไม่พึงประสงค์

1. กรณีกลิ่นที่เกิดขึ้นเกิดจากสารเคมี ก็ควรใช้วิธีการทางเคมี โดยดูที่ต้นเหตุแห่งกลิ่น สารเคมีบางชนิดมเมื่อเกิดการส่งกลิ่นอาจแก้ด้วยสารเคมีบางชนิดได้

2. กรณีกลิ่นที่เกิดจากการเน่าเสียของสารอินทรีย์วัตถุสิ่งมีชีวิต ต้องขจัดด้วยสารชีวภาพ นั่นก็คือจุลินทรีย์ดับกลิ่นและบำบัดน้ำเสียนั่นเอง ซึ่งจุลินทรีย์ชนิดนี้มีคุณสมบัติในการย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆให้สมบูรณ์ ทำให้ของเสียและกลิ่นต่างๆลดน้อยลง ทำให้สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปดีขึ้น ส่งผลให้สุขภาพจิตของมนุษย์ดีขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น จึงนิยมนำจุลินทรีย์ไปดับกลิ่นหรือบำบัดกลิ่น โดยเฉพาะกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆ ทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้านตามแหล่งทำงานหรือที่สาธารณะ การใช้สารเคมีในการดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นจะใช้ไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรและประการสำคัญสารเคมีที่ใช้ทำให้เกิดการตกค้างและสะสมเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์โดยรวม ในปัจจุบันผู้ที่มีการศึกษาส่วนใหญ่จึงมีการนำจุลินทรีย์ดับกลิ่นมากำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้อย่างได้ผลดี

กำจัดกลิ่นเน่าเสีย กลิ่นเหม็น กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ด้วยจุลินทรีย์จากธรรมชาติ ไร้สารเคมีเจือปน ไม่มีภัยต่อสิ่งแวดล้อม

ส้วมเหม็น หรือ กลิ่นส้วม ห้องน้ำเหม็น มาจากของเสีย ( อุจจาระและปัสสาวะ ) ในแต่ละวัน และของเสียเหล่านี้จะถูกย่อยโดยแบคทีเรีย แต่ปฏิกิริยาการย่อยไม่สมบูรณ์จึงส่งผลให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นและก๊าซต่างๆเกิดขึ้น การใช้สารเคมีจึงบำบัดได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นและทำให้เกิดสารตกค้างได้

การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นส้วมเหม็น / ห้องน้ำเหม็น

จุลินทรีย์ดับกลิ่นเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุได้ดีมาก ของเสียในบ่อเกรอะส่วนใหญ่เป็นอินทรีย์วัตถุที่จุลินทรีย์สามารถย่อยสลายได้โดยง่าย ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการที่จุลินทรีย์เข้าไปย่อยมูล กากของเสีย และสิ่งปฏิกูลต่างๆ จึงทำให้ระบบการย่อยสลายสมบูรณ์ ผลที่ตามมาก็คือ กลิ่นเบาลงหรือหายไปในที่สุด การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียเหล่านี้ให้เป็นไปตามปริมาณของเสีย ถ้าของเสียมีปริมาณมากและมีทุกวัน อาจจะใช้วันเว้นวันหรือ 2-3 วัน/ครั้ง การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นควรใช้ชนิดที่เข้มข้นสูงและสดใหม่ ควรใช้เพียวๆแบบไม่ผสมน้ำ โดยเทจุลินทรีย์ลงในโถส้วม / บ่อเกรอะ / ตามท่อที่มีกลิ่นออกมา การใช้ต่อครั้งอย่าให้น้อยจนเกินไป ให้ใช้พอประมาณ ครึ่งลิตร หรือ หนึ่งลิตร หลังจากผ่านไปประมาณ 30 นาทีสังเกตกลิ่นจะหายไป การใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นสามารถใช้บ่อยได้ตามความต้องการ ไม่มีอันตรายใดๆ ในทางตรงกันข้ามจะเป็นผลดีต่อระบบบำบัดน้ำเสียของบ่อเกรอะบ้านเรือนของท่าน เพราะจะทำให้ส้วมไม่เต็มง่าย ท่อน้ำไม่อุดตัน การย่อยสลายสิ่งสกปรกต่างๆทำได้ดี ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม ซึ่งเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหากลิ่น นี่คือประโยชน์ของจุลินทรีย์บำบัดกลิ่นในส่วนหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์เป็นปุ๋ยน้ำสำหรับรดต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับตามบ้านเรือน